Skip to content

INVITATION TO BIDS BY WAAJJIRRI MAALLAQAN BUL/MAGAALA BEDDELLEE PIROOJEKTII

  BEEKSISA WAAMICHA CAALBAASII
  Lakkoofsa addan Bittan: Bed-IR-CW-07-2016


  Waajjirri Maallaqan Bul/Magaala Beddellee Piroojektii Ijaarsa Galma Walga’i Haron Abbaa Dellaar G+0 Godina Buunnoo Beddellee Magaala Beddellee ti ijaarsisuuf dorgomtoota ulanga guutan caalbaasiif affeem.

  1. Wanjirri Giddu Galeessa Bulchiinsa Magaala Beddellee Gamoo G40 Galma Walga’ii Haroo Abban Deflaar Baajata bara baajata waggaa lamaa(2016-2017) tti hojiirra oolu qabatce jira.
  2. Waajjirichi ulangan gosa walii gala ykn kontraakteroota ijaarsan Sadarkan BC-1 BC-4 GC-1 GC-S ta’aan hayyama isannii bara 2016 E.C haroomfamee, Meeshalee fi Ilumna naman ijaarsaaf barbaachisoo ta’ann dhiycesse ijaarsa Gamoo kanan raawwachuu danda’an affeera.
  3. Dorgomloonni sanada caalbaasii bitachum barbaadan hiyyannoo barrectfama Waajjira Maallaqan Bul/Mag/Beddellee tti dhiyceflüchuu fi kaffaltii hin deebine Birrii Itoophiyan 1800(kuma tokkoo fi dhibba saddect) Lakk Baankii Siinqee 1058641791211 Bedele Ketema Mazegaja Bet irratti galii godhanii ragaa baankii irraa kenname qabachuun guyyaa beeksifnl kun Julqaba gaazexaa irratti bahe irran cegulee hanga guyyan dhuman ttl guyyaa fi sa’aati hojii Mootumman tti Waajjira Maallaqaa Bul/Mug/ Beddellee lakkoofsa 05(shan) irran bitachuu ni danda’u. Dorgomaan ragaalee sanadoota biroo barbaachisoo ta’an kanneen armaan gadii hiyyata isaanii waliin dhiyeessuf dirqama qabu.

   I. Waraqaa Ragaa Galmee Gahumsan ogummaa rogummaa qabu (COC) Biiroo Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa ykn Ministeera Konistiraakshinii Federaalaa irraa gosa; BC-1-BC-4/ GC-1-GC-5 ta’ce fi kan haaromfamee.
   II. Hayyama Daldalna bara 2016 yeroo caalbaasiidhaaf haaromfamce fi Mirkancessa Galmee Daldalna qaamolce hayyamaman irraa.
   III. Waraqaa Ragaa VAT fi Ragaa galmee TIN.
   IV.Waraqaa Ragaa Qulqullecssuu Taaksii Waajjira Abbaa Tanyitaa Galiiwwanii sadarka sadarkaan jiran irraa dhiycessu qabu.
   V. Waraqaa Ragaa Galmee Dhiyeessitoota irratti galman’uu isaa.
  4. Dorgomtoonni Odceffannoo Dabalataa argachuu, sakatta’uu fi sanada caalbaasii, Waajjira Maallaqaa Bul/Mag/Beddellee lakkoofsa 05 irraa argachuu ni danda’u.
  5. Wabiin caalbansii Wabii Baankii haala irratti hin hundoofne 450,000.00(Kuma dhibba afur fi kuma shantama) guyyaa caalbaasiin yaada itti kennamee booda guyyaa 180(dhibban fi saddeettamaa)f kan hojjetu ta’uu qaba. Wabii caalbaasiitiif Birriin 450,000 bifa wabii Baankii haala irratti hin hundoofneen Maqaa Waajjira Maallaqaa Bul/Mag/Beddellee tiin ragaan Orijinaala dhiyaachuu qaba.
  6. Caalbaasiin akkaata hojimaata caalbaasii Biyyoolessan(NCB) banaa Labsii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamuun kan geggeeffamu yoo ta’u, dorgomtoota ulaagaa guutan hundaaf banaadha kunis (sadarkaa lama: sadarkann jalqaban madaallii duraa fi tecknikaa dha. Lammallaan sadarkaa madaallii faayinaansii dha).
  7. Tuutni sanada caalbaasii Afaan Oromoon guutuu ta’ce dorgomtoota fedhii qabaniin bitamuu danda’a. akkuma armaan olitti ibsamce Birrii Itoophiyaa 1800(kuma tokkoo fi dhibba saddeet) Lakk Baankii Slingee 1058641791211 Bedele Kelema Mazegaja Bet irratti galii godhanii ragaa baankii Waajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Bul/Mag/Beddellee ti dhiycessuun hanga guyyaa 21ffaa(Digdamii Tokkoffaa) fi sa’aati hojii guyyan beeksisa jalqaba gaazexaa irratti jalqabe irraa eegalee sa’aati hojii wiixataa hanga Jimaataatti sanada caalbaasii qophaa’ce fudhachuu danda’u.

   A. Dhiyeessuu fi baniinsa Caalbaasil

   a) Yeroon xumura caalbaasii(gahumsa teeknikaa fi dhiyeessi faayinaansi of danda’e) dhiyaachuun Waajjira Maallaqaa Bul/Mag/Beddelice Darbil 2 Lakkoofsa 207(dhibba lamaa fi torba) tti guyyaa hojii 22 (Digdamii Lammaffaa) sa’aatii biyya keessa Waaree dura 4:00 ykn sana dura guyyaa jalqaba gaazexaa irratti becksise irraa eegalee ta’a.”

   b) Orijinaalli fi warabbiin gahumsa teeknikaa adda addaan envelope cufame keessatti “Orijinaal fi waraabbi sanadoota gahumsa teeknikaa” jedhamee irratti barreeffame envelope lamaan envelope alaa guddaa keessa ka’amee cufamuu qaba. Envelooppin alaa kun odeeffannoowwan biroo akkaata qajeelfama dorgomtootaa keessatti ibsameen kanneen akka teessoo dhiyeessi, Chaappaa dorgomaa, dhaabbaticha keessatti nama aangoo seera qabeessa qabuun mallatta’ce kan cuqqaalamee(saamsame) ta’uu mallattoo fi maqaa guutuu, lakka bilbila, maqaa mana hojii caalbaasii baasee, lakkoofsa addaa piroojektichaa fi KORÉE CAALBAASII QOFA BIRATTI BANAMA kan jedhu ifatti qalama gadi hin gadhiisneen irratti barreeffamuu qaba. Wabiin kabachiisa caalbaasii Orijinaal sanada Tecknikaa Orijinaala waliin ka’aamuu qaba.

   c) Orijinaalli fi warabbiin sanadoota dhiycessi faayinaansi addaan baafame envelope cufame keessatti kan mallattceflame “Orijinal fi waraabbi sanadoota dhiycessi Faayinaansii” jedhamee irratti barreeflame yoo ta’u, envelope lamaan envelope alna guddaa keessa ka’amee cufamuu qaba. Envelooppin alan kun odeeffannoowwan biroo akkaata qajcelfama dorgomtootaa keessatti ibsameen kanneen akka teessoo dhiycessi, Chanppan dorgoman, dhaabbaticha keessatti nama nangoo seera qabeessa qabuun mallatta’ee kan cuqqaalamee(saamsame) ta’uu mallattoo fi maqna guutuu, lakka bilbila, Maqaa mana hojii caalbaasil baasce, lakkoolsa addaa piroojektichaa fi KOREE CAALBAASII QOFA BIRATTI BANAMA kan jedhu ifatti qalama gadi hin gadhilsncen irratti barrcefl’amuu qaba.

   d) Lamaanuu piropozaala Teeknikaa fi dhiycessii faayinaansii fi waraqaa caccabsan baasil envelope adda ta’e envelope handha tokko keessa kan ka’amu yon ta’u, envelopen alaa kun odeeffannoowwan biroo akkaata qajcelfama dorgomtootaa keessatti ibsameen kanneen akka teessoo dhiyeessi, Chaappan dorgomaa, dhaabbaticha keessatti nama aangoo scera qabeessa qabuun mallatta’ee kan cuqqaalamee(saamsame) ta’uu mallattoo fi maqan guutuu, lakka bilbila, Maqaa mana hojii caalbaasii bansce, lakkoofsa addan piroojektichaa fi KOREE CAALBAASII QOFA BIRATTI BANAMA kun jedhu ifatti qalama gadi hin gadhiisneen irratti barreeffamuu qaba.

   e) Sanada caalbaasii qopheessuu keessatti dorgomtoonni ragaa caalbaasii sanada caalbaasii keessa jiru qorachuun irraa eegama.

   f) Caalbaasichi guyynan xumura dhiycessi sanada yaada dorgommii xumure guyyuma sanatti Waajjira Maallaqaa Bul/Mag/Beddellee Darbli 2 Lakkoofsa 207(dhibba laman fi torba) tti sa’aati biyya keessa Waaree dura sa’anti 4:30 ti guyyaa 22 (digdamii lammaffaa) tti ni banama.

   g) Sanadi dhiycessi faayinaansi cufamee kan turuu fi sanduuqa kanaaf qophaa’e keessatti bakka qaamni mana hojichaan hiyyamame kamiyyuu jirutti, hanga dhiycessi faayinaansi dorgomtoota gahumsa qaban becksisan banamutti ni qabata.

   h) Korcen mana hojichaan ramadame bu’uura deebii kennuu isaanii sanada caalbaasii irratti hunda’uun gahumsa dorgomtoota ni madaala. Ulangaa madaallii guutuu qaba, waraqaa raga caalbaasii keessatti ramadame hojiirra oolchuudhaan, Dorgomaan sadarkan kanatti ni kufa yoo ta’ee sanada caalbaasii irratti deebii hin kennu yookiin walsimsiisa teeknikaa isa xiqqan sanada caalbaasii irratti himatame galmaan gahuu dhabuu isaati.

   i) Envelopen Dhiycessi faayinaansi dorgomtootan ulangan tecknikaa ulaagaa guutan(Fitted) fi isa ol ta’aan qofatu guyyaa banamuu faayinaansi ni banama. Manni hojii guyyaa fi sa’aatin banamu faayinaansi dorgomtootaal ni ibsa.

   j) Sanada sobaa fi yookiin sanada gahumsa tecknikaa irratti dhiycessi faayinaansi agarsiisuuf yaaliin yoo godhamee manni hojii dorgomichi dorgommiin ala ni taassísa.

   k) Manni hojichan “sanada gahumsa tecknikan” “sanada dhiycessi faayinaansii” envelope keessatti dogoggoraan kan’amu ykn faallaa kanaatiin, kan dorgomaan fiduufitti ganfatamummaa fi itti gaafatamummaa hin fudhatu.
  8. Hojiirra oolmaan caalbaasichan guyyaa caalbaasiin baname irraa eegalee
   guyyoota kaalandarii 150f ta’a.
  9. Ijaarsi hojii guyyaa hojiin jalqabame irraa eegalee hanga guyyoota kaalandarii 630(dhibba jahaa fi soddoma) ta’een kan xumuramu ta’a. haalli mijataan yoo jiraate(banjata guutuu qabaachuu) abbaan piroojektii guyyaa hojii xumurame xiqqeessu ni danda’aa.
  10. Kontraakteroota hojii of-harkaa qaban yoo ta’ce adeemsi hojii isan Fiizikaala %70 ol guutuu ta’uu isaa dhiycessuu qabu.

   HUB:- Waajjirri Maallaqaa Bulchiinsa Maganla Beddellee caalbaasii hunda fudhachuu ykn diduudhaaf gar-tokkeen haquuf mirga nii qaba.

   ITOOPHIYAA
   OROMIYAA
   BEDDELEE
   Waajjirri Maallaqua Bulchiinsa Magaala Beddellee
   Odecffannoo dabalataaf Lakk BIL: 0474452385

   0474450942
   0474451370
   Waajjira Maallaqaa Bulchiinsa Magaalaa Beddellee

  Read more Construction Tenders

  https://constructionproxy.com/ethiopian-construction-tenders

  http://constructionproxy.com/category/tender